ចុះឈ្មោះ
ចុះឈ្មោះជាសមាជិកឥលូវនេះ ! ដាក់ប្រាក់ ចាប់ផ្តើមលេង ដកប្រាក់ ភ្លាមៗរហ័សទាន់ចិត្ត
របៀបចុះឈ្មោះ